تماس بگیرم
جدول وزن لوله کاروگیت

جدول وزنی لوله های کاروگیت

 

100
160
200
250
300
315
400
500
600
700
850
900
1000
1100
1200
 
 
قطرداخلی ID
 
200
238
280
360
375
480
590
700
 
 
 
 
 
 
قطرخارجي OD 
6
6-12
6
 
 طول لوله (m)
 
2.2
2.8
3.7
5.5
5.5
8.7
14.7
22.6
32
45
55
 
 
 
 
 وزن(kg)
 
2.4
3
4
5.8
6
9.100
15.3
23
34
48
60
 
 
 
 
SR 8
 
 
504
300
270
 
120
 
 
 
 
 
 
 
 
ظرفیت تقریبی حمل با
کامیون برای لوله ساده
 
 
444
264
192
96
90
 
36
30
24
 
 
 
 
 
ظرفیت تقریبی حمل  با
کامیون برای لوله کوپلر سر خود
 
 
1008
600
570
 
330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ظرفیت تقریبی حمل  با
کانتینربرای لوله ساده
 
 
880
576
396
216
180
 
72
60
48
 
 
 
 
ظرفیت تقریبی حمل باکانتینر
برای لوله کوپلر سر خود
                   

 

تماس با ما